Wachtlijsten in de langdurige zorg. Hoe werkt dat nu precies?

Wachtlijsten in de langdurige zorg. Hoe werkt dat nu precies?

Wonen in een wonen met zorg locatie

Langdurige zorg in een verpleeghuis is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben.  Pieter van Foreest biedt deze zorg in de locaties (wonen in combinatie met een complexere zorgvraag/ zorgzwaartepakket 4+ en hoger). Voor het wonen in een langdurig zorg locatie is een indicatie nodig. 

Indicatiestelling

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert en toetst de aanspraak op langdurige zorg. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz), zoals het wonen in een wonen met zorg locatie. Het CIZ kijkt of iemand voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat men altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. Aan de hand van de indicatie van het CIZ weet je hoeveel zorg iemand kan krijgen en in welke vorm. Zie voor meer informatie de website van het CIZ

Wachtlijst

Wanneer iemand met een indicatie voor de Wet langdurige zorg niet direct terecht kan bij de aanbieder die zijn of haar voorkeur heeft, volgt plaatsing op een wachtlijst. Een juiste wachtregistratie is hiervoor onmisbaar. Zo kunnen zorgaanbieder en zorgkantoor goed samenwerken om de cliënt van passende zorg te voorzien. Daarnaast helpt dit om beter te weten wie op welke zorg wacht. Daardoor kunnen zorgkantoren de juiste zorg in hun regio inkopen.  

Per 1 januari 2021 zijn er in de langdurige zorg 4 wachtstatussen waarmee in Nederland gewerkt wordt. Elke status kent meerdere classificaties die inzicht geven in de zorgbehoefte en wens van de cliënt. De classificatie geeft de situatie van de cliënt aan en zegt ook iets over de urgentie. De zorgaanbieder stelt, in samenspraak met de cliënt, de wachtstatus en de classificatie vast. Waar nodig ondersteunt het zorgkantoor hierbij. Er gelden hierbij landelijke richtlijnen. Onderstaand meer informatie over de 4 wachtstatussen. (in de infographic een totaal en duidelijk overzicht met toelichting op de 4 wachtstatussen).  

  • Urgent plaatsen

De situatie van de cliënt is zorgelijk. Het is noodzakelijk dat de cliënt zo snel mogelijk opgenomen of doorgeplaatst wordt. In de meeste gevallen betekent dit dat de cliënt niet direct bij de aanbieder van voorkeur terecht kan maar (tijdelijk) bij een andere aanbieder terecht komt die een plaats beschikbaar heeft. Urgent plaatsen is van toepassing in specifieke situaties (zie infographic). Bijvoorbeeld na ziekenhuisopname of na ontslag vanuit revalidatie & herstel of het doorstromen vanaf een crisisplaats.  

  • ‚ÄčActief plaatsen 

In de situatie van de cliënt is opname noodzakelijk. Opname kan tijdelijk uitgesteld worden door de inzet van overbruggingszorg. Er wordt rekening gehouden met de wensen van de cliënt, maar naarmate de noodzaak tot opname toeneemt en de tijd verstrijkt is het mogelijk dat de cliënt niet direct bij de voorkeursaanbieder terecht kan. De cliënt kan niet onbeperkt een aanbod weigeren als het aanbod conform de wens is. Bij een 2e weigering kan in overleg met de cliënt de status aangepast worden. Actief plaatsen is van toepassing in specifieke situaties (zie Infographic) Bijvoorbeeld bij een dreigende crisis (thuis) of bij niet passende zorg (zorgaanbieder). 

  • Wacht op voorkeur

De cliënt woont thuis of op een locatie die niet zijn voorkeur heeft. De cliënt kan niet onbeperkt een aanbod weigeren als het aanbod conform zijn wens is. Bij een 2e weigering wordt in overleg met de cliënt de status aangepast. Wacht op voorkeur is in specifieke situaties van toepassing (zie infographic) Bijvoorbeeld iemand wil wachten op de specifieke locatie van voorkeur of heeft specifieke geografische redenen.  

  • Wacht uit voorzorg 

De cliënt woont thuis en wil voorlopig nog geen verblijfszorg. De zorg thuis is verantwoord en doelmatig en de cliënt wil graag uit voorzorg op een wachtlijst staan. De wens van de cliënt staat in de classificatie. De cliënt bouwt geen wachttijd op. Wacht uit voorzorg in in specifieke situaties van toepassing (zie infographic) Hierbij heeft iemand geen actieve wens tot verhuizen naar een wonen met zozrg locatie, maar wil uit voorzorg op wachtlijst wacht uit voorzorg.  

Ingewikkelde materie en soms ook moeilijk te begrijpen 

Het is heel logisch dat het soms moeilijk te begrijpen is voor kwetsbare ouderen en hun naasten. Het zorglandschap is een ingewikkeld landschap. Er gelden echter heldere reguliere landelijke richtlijnen voor het toewijzen van een beschikbaar gekomen plaats.

Toekennen van een beschikbaar gekomen plaats
Het toekennen van een beschikbaar gekomen plaats is volledig afhankelijk van de wachtstatus op basis van urgentie, zorgvraag/indicatie en de classificatie (situatie cliënt en urgentie). Dit zijn landelijke richtlijnen. Zie onderstaande infographic en/of lees meer informatie op de website van de zorgkantoren: www.zn.nl/zorgkantoren.

 Beschikbaarheid en wachttijd per locatie
Een kamer kan natuurlijk alleen aangeboden worden, indien er een kamer beschikbaar is. Om een indicatie te geven van de verwachte wachttijd is er wachttijd overzicht van onze locaties. Deze verwachte wachttijd is altijd slechts een indicatie van de verwachte wachttijd. Deze wordt vastgesteld op basis van gegevens uit voorgaande jaren. Het kan dus zomaar zijn dat een verwachte wachttijd wijzigt, omdat er in een jaar minder kamers beschikbaar zijn gekomen. De kamers die zijn vrijgekomen en vrij komen worden in volgorde van wachtstatus, datum van aanmelding en classificatie aangeboden.

 Persoonlijke situatie, wachtstatus en classificatie

De persoonlijke situatie van iemand kan wijzigen en daarmee van invloed zijn op de wachtstatus en classificatie. En juist dat maakt het ook weer ingewikkeld. Al met al ingewikkelde materie. Maar we hopen zo in ieder geval iets meer duidelijkheid te hebben gegeven. 

 Vragen of meer informatie? Neem contact op  met het KlantContactCentrum van Pieter van Foreest .